Senior Citizens Clubs

Name Suburb
ALBION POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Albion
ALTONA POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Altona North
ARDEER POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Ardeer
BLACKBURN POLISH SENIOR CITIZENS CLUB (Doncaster) Blackburn
CAULFIELD POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Caulfield
COLLINGWOOD POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Richmond
SENIORS CLUB “POD PALMA” Essendon
FRANKSTON POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Frankston
GEELONG POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Breakwater
GOLDEN AGE SENIORS CLUB Breakwater
GLENROY POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Glenroy
SENIOR CITIZENS CLUB “ZLOTA JESIEN” Morwell
MELBOURNE POLISH SENIOR CITIZENS CLUB North Melbourne
WAVERLEY POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Mt Waverley
PRAHRAN POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Prahran
RESERVOIR POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Reservoir
ROWVILLE POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Rowville
ST ALBANS POLISH SENIORS CLUB St Albans
POLISH SENIOR CITIZENS CLUB “ASTRY” St Kilda
WERRIBEE POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Werribee
YARRAVILLE POLISH SENIOR CITIZENS CLUB Yarraville